Card image

برگزاری ارزیابی اولین گواهینامه دلتا در ایران

جلسات مصاحبه و ارزیابی اولین گواهینامه دلتا در ایران در شرکت EIED برگزار شد.

1401/10/04

جلسات مصاحبه و ارزیابی شرکت EIED برای اخذ اولین گواهینامه بین المللی Delta IPMA با حضور ارزیاب بین الملل آقای دکتر Hans Knopfel و ارزیابان انجمن مدیریت پروژه ایران آقایان دکتر حمید زرگر پور و دکتر سید مرتضی امامی برگزار شد. این مصاحبهها طی 5 روز در تاریخهای 23، 26، 28،29 و 30 آذرماه 1401 با بیش30 نفر از مدیران شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)در بخشها و سطوح مختلف انجام شد. انجام این مهم با راهبری کمیته دلتا و حمایتهای مرکز اعطای گواهینامه و هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران میسر شد.