Card image

معرفی اعضای کمیته و تیم اجرایی دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

معرفی اعضای کمیته و تیم اجرایی دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروزه ایران، پس از انتخاب جناب آقای مهندس آرش باقرپور به عنوان رئیس کمیته دوازدهمین  دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران و براساس دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره انجمن و در راستای پیشبرد هرچه بهتر اهداف جایزه، کمیته‌ای منتخب از فعالان مدیریت پروژه و انجمن و پس از معرفی و اخذ تاییدیه از هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران تشکیل گردید.
کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه ایران، کلیه مسئولیت های کارشناسی و تخصصی فرایند جایزه را بعهده داشته و مجری کلیه روشها و آئین نامه های جایزه ملی مدیریت پروژه که قبلا به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده است، خواهد بود.
اعضای کمیته دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای آرش باقرپور
جناب آقای مسعود تدین
سرکارخانم الهام ذره‌پرور شجاع
جناب آقای شهرام قبادی
جناب آقای ناصر یوسفی‌زاده
جناب آقای حامد مسینه
جناب آقای فرشاد شاه‌وردی فر
جناب آقای علی نعمتی
جناب آقای علی احدی
سرکار خانم فهیمه کاتوزیان
سرکار خانم مرضیه اسدی