Card image

برگزاری دوره آموزشی اظهارنامه نویسی ویژه مدیران طرحها و پروژه ها

این دوره براساس استاندارد IPMA-ICB در تاریخ 28 دی ماه 1402 توسط آقایان دکتر شهرام قبادی و دکتر حسین رادمهر برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی اظهارنامه نویسی ویژه مدیران طرحها و پروژه های شرکت کننده در سومین دوره جایزه مدیر پروژه برتر و رهبر چابک سال

هدف این دوره آشنایی مدیران طرحها و پروژه ها با نحوه نگارش اظهارنامه براساس مدل STAR و مرور مبنای شایستگی فردی در مدیریت پروژه (ICB)  بوده است. در این دوره سه دسته از شایستگی های فردی شامل شایستگی اجرایی، رفتاری و منظر مورد بحث قرار گرفت و آموزش های لازم به مدیران پروژه ها درخصوص تدوین اظهارنامه مرتبط با هر شایستگی داده شده است.