Card image

تصویب هزینه های تمدید، صدور المثنی و تکرار مراحل اخذ گواهینامه‎های چهار سطحی

در جلسه هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در روز یکشنبه مورخ 07/10/1399 هزینه‎های جدید برای تمدید، صدور المثنی و تکرار مراحل مختلف سطوح چهارگانه گواهینامه تصویب شد

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران، پیرو درخواست مرکز ارزیابی و صدور گواهینامه و در جلسه هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در روز یکشنبه مورخ 07/10/1399 هزینههای جدید برای تمدید، صدور المثنی و تکرار مراحل مختلف سطوح چهارگانه گواهینامه به درخواست متقاضی به شرح زیر مصوب شد:

  • هزینه تمدید گواهینامه: 50 درصد هزینه ریالی بعلاوه کل هزینه ارزی
  • هزینه صدور گواهینامه المثنی: 10 درصد هزینه ریالی
  •  هزینه تکرار هر مرحله از ارزیابی در سطوح مختلف در صورت درخواست متقاضی به صورت پلکانی