جایزه دفتر مدیریت پروژه

فرآیند ارزیابی "جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر"

 • ثبت نام متقاضیان
 • برگزاری کارگاه آموزشی اظهارنامه نویسی با مشارکت متقاضیان مطابق مدل ارزیابی "جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر"
 • دریافت اظهارنامه متقاضیان
 • برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی دفاتر مدیریت پروژه مطابق مدل ارزیابی "جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر"
 • ارزیابی اظهارنامه ها مطابق مدل ارزیابی "جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر"
 • رویداد رونمایی از مدل "جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر" در اردیبهشت ماه 1403 برگزار می­شود.
 • بازدید از "دفتر مدیریت پروژه" سازمان متقاضی و مشاهده مستندات و انجام مصاحبه
 • ارائه گزارش نتایج ارزیابی و داوری نتایج
 • برگزاری مراسم "جایزه دفتر مدیریت پروژه برتر" با حضور متقاضیان، ارزیابان و سرارزیابان، صاحب نظران و اعضای انجمن
 • ارائه گزارش بازخورد به متقاضیان
 • برگزاری رویداد درس آموخته ها با حضور متقاضیان، ارزیابان و سرارزیابان