عباس کریمی Abbas Karimi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۵۰-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی اجرایی عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : fkarimi196@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد