ابوالفضل مکاری نسب سمنانی Abolfazl Makari Nasab

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۴۵-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : abolfazlmkns2@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد