احمد حشمتیان Ahmad Heshmatian

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۸۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : ahmad_heshmatian@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد