سید علی اصغر سرجوقیان Ali Asghar Sarjoughian

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۱۹-M

رشته تحصیلی : بیوشیمی

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : asarjoughian1997@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد