علی آذری Ali Azari

کد عضویت: ۱۴۰۰-۰۳۲-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، کنترل پروژه، توسعه پایدار، حقوق ساخت

موبایل : 09151084667

ایمیل : ali.azari.geo.eng@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد