علی مصاحبی Ali Mosahebi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۰۷۳

رشته تحصیلی : نقشه برداری

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : mosahebiali32@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد