علیرضا شیرمحمدخان شیرازی Ali Reza Shir Mohammad Khan Shirazi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۶-M

رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : ارزیابی پروژه ها

ایمیل : ar.shirazi65@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد