علی کیوانلو شهرستانکی Ali keivanloo

کد عضویت: ۸۷-۱۶۶-M

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : keivanloo_ali@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد