امیرحسین حیدری Amirhossein Heydari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۹۷-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : heydari.amir.ho@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد