آرزو عظیمی فرد Arezoo Azimifard

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۳۵-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت چابک

ایمیل : azimifardarezoo@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد