آرمین خانی Armin Khani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۶۵-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران مهندسی زلزله

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : arminkhani@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد