شرکت مهندسین عمران مارون

کد عضویت: ۱۳۹۷-۹۶۴-C

نام مدیر عامل: عطاءاله صفوی

نام نماینده: عطاءاله صفوی

ایمیل شرکت: info@@omran-maroon.com

تلفن شرکت: 02188686880

آدرس سایت: https://www.omran-maroon.com/fa/portal/home

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد