بهروز ارباب شیرانی Behrooz Arbabshirani

کد عضویت: ۹۷-۰۶۲-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دکتری مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریتی

ایمیل : ashirani@cc.iut.ac.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد