بهزاد نوری Behzad Nouri

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۲۹-M

رشته تحصیلی : مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت هزینه

ایمیل : behzadnouri979797@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد