دانیال حاجی زاده DANIAL HAJIZADEH

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۷۹-M

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : daniyal.hajizade@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد