احسان دانائی راد Ehsan Danaei Rad

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۶۱-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی نفت- حفاری و بهره برداری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

موبایل : 09120735437

ایمیل : ehsandanaeiraad@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد