احسان رمضان زاده Ehsan Ramezanzadeh

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۵۹-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : عمران عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : ramezani.ehsan95@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد