المیرا توکلی اسگوئی Elmira Tavakkoli oskouei

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۸۳-M

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت هزینه

ایمیل : elmiraoskouei@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد