حبیب کریمی HABIB KARIMI

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۹-M

رشته تحصیلی : مدیریت کسب و کار

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه | مدیریت دفتر فنی پروژه | برنامه ریزی | مهندسی و مدیریت ساخت

ایمیل : habib.karimi2012@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد