هادی حسینی فر HADI HOSSEINIFAR

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۴۷-M

رشته تحصیلی : MBA

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : PMIS

ایمیل : dr.ha.hosseinifar@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد