حسین قربانی HOSEIN GHORBANI

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۵۵-M

رشته تحصیلی : ارشد سازه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت ریسک

ایمیل : PHD.GHORABANI@GMAIL.COM

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد