حامد آقاجانی Hamed Aghajani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۶۹-M

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : ha.ieq84@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد