حامد طاهری مشهدی Hamed Taheri Mashhadi

کد عضویت: ۹۴-۲۵۷-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

موبایل : 09191350501

ایمیل : hamed.taheri61@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد