حميد حنيفی Hamid Hanifi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۹۷-M

رشته تحصیلی : مديريت تكنولوژي

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : hanifi123@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد