حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد Hamid Reza Moftakhari Naeini Nejad

کد عضویت: ۱۳۹۶-۱۰۷

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها از MITD

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت،

موبایل : 09122808428

ایمیل : ceo@pqpco.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد