حسین دیندار سنگجوئی Hossein Dindar Sangjouei

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۰۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی مهماری

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : hossein.dr555@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد