حسين قاسمی Hossein Ghasemi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۱۰-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسي صنايع

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : Hossein.qasemi6787@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد