هوشمند عینی سرقین Houshmand Eini Sarghin

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۸۰-M

رشته تحصیلی : مهندس عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : houshmandeini@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد