جواد کشوری کامران Javad keshvari kamran

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۴-M

رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : jkeshvari@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد