کمال حیدری Kamal Haydari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۶۴-M

رشته تحصیلی : برق قدرت

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : kamal67.h@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد