لقمان یوسفی آذر Loghman Yousefiazar

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۸۴-M

رشته تحصیلی : عمران -سازه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : ارزیابی پروژه ها

ایمیل : yousefiazar.loghman@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد