مهدی اکبری Mahdi Akbari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۲۱-M

رشته تحصیلی : MBA

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : mahdiakbari9496@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد