مهدی روشنی Mahdi Roshani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۸-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : roshani.mahdi.1992@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد