مهدی شیرزادی Mahdi Shirzadi

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۱۷

رشته تحصیلی : مدیریییت صنعتی و تولید

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : ارزیابی پروژه ها

ایمیل : scm.mshirzadi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد