مهناز نصراله پور Mahnaz Nasrollahpour

کد عضویت: ۱۳۹۰-۰۰۲/A

رشته تحصیلی : حسابداری

مقطع تحصیلی : کاردانی

حوزه های تخصصی : مالی اداری

ایمیل : membership@ipma.ir

افتخارات حضور در انجمن :

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد