محیا محسنی Mahya Mohseni

کد عضویت: ۱۳۹۶-۲۵۰-A

رشته تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی :

ایمیل : m3.mohseni@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

تقدیرنامه های اولین گردهمایی اساتید، مدیران و دانشجویان level

BIM level

دوره کاربرد هوش مصنوعی AL در مدیریت پروژه level

دوره معرفی استاندارد پایداری p5 و گواهینامه GPM-b level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های اجرائی level

تقدیر نامه سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد