منصور منسوب بصیری Mansour Mansoub Basiri

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۷۶-M

رشته تحصیلی : مدیریت مهندسی ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت هزینه

ایمیل : mansourbasiri.m@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد