مسعود نیکوئی Masoud Nikouei

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۱۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی نفت گرایش اکتشاف

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : PMIS

ایمیل : masoud.nikouei@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد