معین رحیمی حسن آبادی Moein Rahimi Hasan Abadi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۶۳-M

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

موبایل : 09122726168

ایمیل : Moeinrahimi213@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد