محمد حمیدی Mohammad Hamidi

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۴۲-M

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : PMIS

موبایل : 09365732958

ایمیل : mohamad_hamidi7@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد