محمد کاظم سبط الشیخ انصاری Mohammad Kazem Sebt Alsheikh Ansari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۷۷-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت تکنولوژی / گرایش: سیاست های تحقیق و توسعه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

موبایل : 09125391733

ایمیل : mohammad_ansari_1983@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد