محمدمهدی ذبیحی نوری Mohammad Mahdi zabihinoori

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۷۹-M

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : mmzn66@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد