محمد رستگارمقدم Mohammad Rastegar-Moghaddam

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۱۲-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مهندسی و مدیریت ساخت

ایمیل : mhmd.rastegar@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد