محمد سلامت Mohammad Salamat

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۵۲-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : SALAMATMOHAMAD16@GMAIL.COM

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد