محسن دوستان علمی Mohsen Doostanelmi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۸۳-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت ریسک

ایمیل : m.doostanelmi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد